Publication fees

To have your paper published, you need to pay publication fee.

Publication fee: 120 BGN

Payment can be made via bank transfer or at the cash office of the Scientific research sector of the Technical University of Sofia.


Invoice details:
банков превод – ” ТУ – София “– НИС,
София 1797, бул. “Кл. Охридски” 8, бл. 1, ет. 3,
ЕИК 83 191 783 400 12,
ИН по ДДС BG 83 191 7834
МОЛ Иван Кралов

Bank account:
IBAN BG24 BNBG 9661 3100 1038 01
BIC Код на БНБ – София: BNBGBGSD

Contract № 6380 (ayment order / Additional information)
Annual subscription (including postage) 50 BGN


Такси

За да публикувате статия е необходимо да заплатите съответната такса

Такса
за публикуване на статия – 120 лв.

Плащане по банков път или на касата на НИС ТУ-София

Данни за фактурата:

банков превод – ” ТУ – София “– НИС,
София 1797, бул. “Кл. Охридски” 8, бл. 1, ет. 3,
ЕИК 83 191 783 400 12,
ИН по ДДС BG 83 191 7834
МОЛ Иван Кралов

Банкова сметка
IBAN BG24 BNBG 9661 3100 1038 01
BIC Код на БНБ – София: BNBGBGSD

Договор № 6380 (допълнителна информация за платежното)
Годишен абонамент (вкл. пощенски разходи) 50 лв.